İsmail Çetin | Mü’minin İstikameti, Velinin Kerametidir

12.50

Mü’minin İstikameti, Velinin Kerametidir

Bu eserin yazılmasındaki ğaye, mücerred ilimsiz amel yahud amelsiz ilim sebebiyle ehliyetsiz tasavvuf müddeîlerinin tuzaklarından okuyucusunu haberdar etmek ve kurtuluş yollarını göstermektir.

Bu eser gençleri, dînî vazifelerini göstermeden onları şahsî intikam ve davalarına heba edenlerin veya tarîkatlerde şeyhlik iddiasında bulunanların taassublarının tuzaklarından, tasavvufun hakîkatine, ehemmiyetine, kurtarıcılığına inanmayan, mücerred felsefî fikirlere kapılan, ibadet etmekten âciz, haramlardan sakınmayan, nefs ve hevasına uyan kimselerin kelepçelerinden, zararlı akımlardan kurtarır.

Ve ayrıca İlâhî huzura kavuşturmak ğayesiyle yazılan bu eserde, istikamet için Ehli Sünnet velCemaat itikadını kurtuluş kanadı edinen Müslümanlara bir kuvvet ve yükseliş bulacaksınız.

Ehli Sünnet itikadı ve dört mezheb imamının ictihadını hayat rehberi edinen herkes, Huzurullah’a engel olacak bütün fikir cereyanlarından, evham, hayal ve şübhelerden arınacaktır.

Eser Ehli sünnet velCemaat İtikadı büyüklerinden ve Fatih Sultan Muhammed’in ilim hocalarından, ilk İstanbul kadısı Hızır Bey Çelebi’nin Kasîde-i Nûniye isimli itikad manzumesini ve kemâlat mevzularını hâiz, kapsamlı, derin görüşlü bir eserdir.

Bir iki küçük fikir kırıntısı ile bütün dünya meselelerini çözdüğünü zanneden aklına mağlubların dehşet verici zararlarından korunmak isteyenlere ve ilmi âlimlerden öğrenmeyi taleb edenlere ısrarla tavsiye edilecek bir eserdir. Ne güzeldir bilmeyenin bilgiyi bilenden taleb etmesi!..

Eser temel olarak beş bölümden oluşmaktadır:

Hakâik-i enbiyânın yolu üzere birinci bölümde, itikaddan sonra ihlas ve istikamet,

İkinci bölümde sıdk, yani enbiyânın davetine sâdık kalmak, sevilmeleri,

Üçüncü bölümde teslim, yani enbiyânın davetine yahud davetini bildiren vârislerine teslim,

Hakâik-i enbiyânın yolu üzere dördüncü bölümde, Tevhîdin gerektirdiği vazifeler ve kerâmetler izah edilmiştir.

Hakâik-i enbiyânın ve hakâik-i evliyânın yolunu tarif eden beşinci bölümde ise, Kutb-us-sâlîkin ve Ğavs-ul-Vâsîlîn Abdulğafûr el-Abbasî rahimehullâhu Teâlâ ve efada aleynâ birrehu’nun “Muhtasarun fî Ezkâr-it-Tarîkat-in-Nakşibendiyet-il-Müceddidiyye” risâlesinin tercüme ve şerhi yazılmaktadır.

Eserde özellikle kabir azabını reddedenlere, keramet, tevessül ve şefaati inkâr edenlere, tahkikleri ile son derece doyurucu cevablar verilmiş; bu meseleler, ilmin muhteşem yüceliğinin kabiliyetli beyanında halledilmiştir.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

49 op voorraad

Artikelnummer: Mü'minin İstikameti, Velinin Kerametidir Categorieën: , ,